Eesti Vabariigi Põhiseadus
/Kommenteeritud väljaanne/2017
Eesti Vabariigi põhiseadus / paragrahv 55
Eesti Vabariigi põhiseadus

Paragrahv 55

Eestis viibivad teiste riikide kodanikud ja kodakondsuseta isikud on kohustatud järgima Eesti põhiseaduslikku korda.

Sellist sätet ei olnud varasemates Eesti PS-des. See sõnastati nii J. Raidla töörühma esitatud PS eelnõus kui ka J. Adamsi juhitud töörühma eelnõus. Ka teiste riikide põhiseadustes esineb selline säte expressis verbis äärmiselt harva. Põhiseaduse Assamblee kaalus sätte väljajätmist PS-st põhjendusel, et selline kohustus on niigi selge. Kuid arvestades assamblee tegevuse ajal valitsenud olukorda, kus Eesti kodakondsuseta isikute toetus Eesti iseseisvusele oli vähene, piirduti siiski vaid sellega, et sõna “austama” asendati sõnaga “järgima” ning välja jäeti seaduste järgimise sõnaselge kohustus (see sisaldub juba PS § 19 lg-s 2).

Säte kohustab kõiki Eestis viibivaid Eesti kodakondsuseta isikuid, sõltumata nende Eestis viibimise õiguslikust alusest ja selle olemasolust.

Vaieldav on kohustuse sisuline eristamine § 54 lg 1 esimeses lausepooles sisalduvast kohustusest olla ustav põhiseaduslikule korrale. Kui ustavus tähendab tavaliselt toetuse väljendamist ka aktiivselt, siis § 54 lg-s 1 on kodaniku kohustus tegutseda Eesti iseseisvuse kaitseks juba väljendatud ja põhiseaduslikule korrale ustavuse nõue muud peale selle järgimise ei tähenda. KarS §-s 2341 sätestatud tegu (Eesti Vabariigi vastase sõja või okupatsiooni toetamine) loetakse kuriteoks vaid juhul, kui selle paneb toime Eesti kodanik.

Põhiseadusliku korra mõiste ja erinevuse kohta § 19 lg-st 2 vt § 54 lg 1 komm.

Mitmes seaduses on sama põhimõtet väljendatud, ent lisatud põhiseadusliku korra järgimise kohustusele ka kohustus järgida Eesti õigusakte, austada põhiseaduslikke väärtusi ja printsiipe, vabadusel, õiglusel ja õigusel tuginevat riiki ning Eesti ühiskonna korraldust, eesti keelt ja kultuuri (VMS § 11, VRKS § 11 lg 1 ja § 741). Põhiseaduslik kord hõlmab neid vähemalt põhilises ning need sätted pigem kirjeldavad põhiseadusliku korra tähendust.

Paragrahv 55 õigustab Eestis viibivate teiste riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute põhiõiguste kitsendamist riigi julgeoleku huvides, sh neile elamisloa andmisest keeldumist süütegude toimepanemise korral ja väljasaatmist õigusliku aluseta Eestis viibimise korral. Seejuures tuleb arvesse võtta ka välismaalase põhiõigusi, mida seeläbi piiratakse. Nii ei ole mis tahes õigusvastase teo toimepanemise korral õigustatud välismaalase Eestist väljasaatmine (vt nt EK otsus 11.07.2002, C-60/00: Carpenter vs.Secretary of State for the Home Department; § 26 ja § 27 komm-d) ega kinnipidamine alati, kui välismaalane viibib riigis ebaseaduslikult (vt nt EIKo Üner vs.Madalmaad, 18.10.2006, Saadi vs.Ühendkuningriik, 29.01.2008; PS § 20 komm 7). Piirangute seadmist ei õigusta aga § 55 üksinda, vaid koos teiste PS sätetega, eriti § 19 lg-ga 2. KarS 15. peatüki esimeses jaos on sätestatud ka karistused nimetatud kohustuse rikkumise eest.