Eesti Vabariigi Põhiseadus
/Kommenteeritud väljaanne/2017
Eesti Vabariigi põhiseadus / paragrahv 136
Eesti Vabariigi põhiseadus

Paragrahv 136

Riigikontrolör võib oma ülesannetesse kuuluvais asjus võtta sõnaõigusega osa Vabariigi Valitsuse istungitest. Riigikontrolöril on oma ametkonna juhina samad õigused, mis on seadusega antud ministrile ministeeriumi juhina.

Riigikontrolöril on õigus osaleda Vabariigi Valitsuse istungitel ja oma ülesannetesse kuuluvates asjades ka sõna võtta. Selle õiguse kasutamise eelduseks on, et riigikontrolör teab, kus ja millal valitsuse istungid toimuvad, ning tal on juurdepääs istungil arutatavale materjalile. Praktikas on riigikontrolöril võimaldatud kõikidel valitsuse istungitel osaleda ja nii temal kui ka Riigikontrolli peakontrolöridel on juurdepääs valitsuse istungite infosüsteemile, lisaks on riigikontrolöril võimaldatud osaleda ka valitsuskabineti nõupidamistel, mida PS ei käsitle.

Riigikontrolöri ja õiguskantsleri õigus valitsuse ja Riigikogu istungitel osaleda on PS-s sätestatud erinevalt. Õiguskantsleri sõnaõigust ei ole piiratud tema pädevusse kuuluvate küsimustega ning tema saab sõnaõigusega osaleda ka Riigikogu istungitel. RKKTS § 71 järgi on Vabariigi Valitsuse liikmel ja õiguskantsleril õigus paluda võimalust esineda sõnavõtuga Riigikogu täiskogu istungil, riigikontrolöril sellist õigust ei ole. Kirjalikke küsimusi ja arupärimisi saab esitada nii õiguskantslerile kui ka riigikontrolörile (PS § 74, RKKTS §-d 139, 147), mõlemal on ka õigus viibida Riigikogu istungisaalis (RKKTS § 58).

Riigikontrolöri osalemine hiljem auditeerimise objektiks olevate otsuste tegemisel võib Riigikontrolli töö intensiivsust ja erapooletust – vähemalt näiliselt – ohustada. Teisalt on Eesti huvides kõigiti vältida kahjulikke otsuseid. Kui Riigikontroll on valitsuse istungiks ettevalmistatavaid materjale analüüsides leidnud, et võib tekkida vigu ja probleeme avaliku sektori raha ning muu vara kasutamisel, on mõistlik oma seisukohad ja kaalutlused valitsusele teatavaks teha. Ühtlasi annab võimalus osaleda Vabariigi Valitsuse istungitel ja tutvuda materjalidega hea aluse auditite kavandamiseks.

PS annab riigikontrolörile Riigikontrolli juhtimisel samad õigused, mis on seadusega antud ministrile ministeeriumi juhina. See tähendab, et riigikontrolör juhib Riigikontrolli iseseisvalt ja ainuvastutavalt ning tal on ametkonna juhtimisel samad õigused, mis on VVS-ga antud ministritele. Riigikontrolöri konkreetsed ülesanded Riigikontrolli juhtimisel sätestab RKS. Riigikontrolör määrab Riigikontrolli auditiosakondade ja teenistuste arvu, nimetused, tegevusvaldkonnad ja koosseisu; kehtestab Riigikontrolli töökorra, kontrollimise alused, juhised ja muud Riigikontrolli tööks vajalikud eeskirjad; nimetab Riigikontrolli ametnikud ametisse ja vabastab nad; sõlmib töötajatega lepingud ja lõpetab need; tagab Riigikontrolli eelarve kavandi ja aastaaruande koostamise ning esitamise seaduses sätestatud korras. Riigikontrolli ametnike ja töötajate sõltumatuse ja erapooletuse tagamiseks kehtestab Riigikontrolli palgaastmestiku, lisatasud ja preemiad ning nende maksmise korra riigikontrolör, võttes aluseks Riigikontrolli eelarve. RKS nimetab teisigi ülesandeid. Riigikontrolör annab oma ülesannete täitmiseks käskkirju. RKS järgi on vastutus Riigikontrolli sisulise töö eest jagatud peakontrolöridega: üldjuhul kirjutavad nemad auditiaruandele alla, samuti on peakontrolöridel allkirjaõigus ministrite, kantslerite jt ametiisikutega suhtlemisel.