Eesti Vabariigi Põhiseadus
/Kommenteeritud väljaanne/2017
Eesti vabariigi põhiseaduse bibliograafia 1990-2017
EESTI VABARIIGI PÕHISEADUSE BIBLIOGRAAFIA 1990-2017

1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
2001

Alexy, Robert. - Põhiõigused Eesti põhiseaduses / eess: Raul Narits, Ruta Kruuda; tlk Madis Ernits, Pille Vinkel. – Tartu: Iuridicum, 2001. – 101 lk. – (Juridica; 2001, eriväljaanne). –
Bibl joonealustes märkustes. – Lisa: Ernits, Madis. Autorist: Robert Alexy, lk 97–98. – Kokkuvõte inglise k.
ISBN 9985-9326-6-8
ISSN 1406-1074
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Annus, Taavi. - Riigiõigus: õpik kõrgkoolidele. – Tallinn: Juura, 2001. – 319 lk. –
Bibl paragrahvide alguses. – Kohtulahendite register lk 305–319.
ISBN 9985-75-069-1

Madise, Lauri. - Rahvusvaheliste lepingute käsitlus Eesti Vabariigi 1992. a. põhiseaduses: [teadusmagistritöö] / Tartu Ülikool, õigusteaduskond; juhendaja: Kalle Merusk. – Tartu, 2001. – 89 lk + 1 eraldi l – Bibl lk 78–82.
Le traitement du droit international conventionnel dans la Constitution estonienne de 1992,
lk 84–89.

Madise, Ülle. - Kohaliku omavalitsuse garantii Eesti Vabariigi 1992. a. põhiseaduses: [teadusmagistritöö] / Tartu Ülikool, õigusteaduskond; juhendaja: Kalle Merusk. – Tartu, 2001. – 127 lk + 1 eraldi l – Bibl lk 108–119.
The guaranty of local government in the Constitution of the Republic of Estonia passed in 1992, lk 121–127.

Põld, Jüri. - Loenguid Eesti riigiõigusest. – Tartu: Iuridicum, 2001. – 151 lk.
ISBN 9985-9326-4-1

Taube, Caroline. - Constitutionalism in Estonia, Latvia and Lithuania: a study in comparative constitutional law. – Uppsala: Iustus Förlag, 2001. – 322 lk. – (Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala; 86). – Bibl lk 300–313.
ISBN 91-7678-461-4
ISSN 0282-2040

Vallikivi, Hannes. - 1992. aasta põhiseaduse alusel sõlmitud välislepingute kehtivus ja kohaldatavus Eesti õigussüsteemis: [teadusmagistritöö] / Tartu Ülikool, õigusteaduskond; juhendaja: Jüri Põld. – Tartu, 2001. – 138 lk + 1 eraldi l – Bibl lk 114–130.
Validity and applicability in Estonian legal system of international treaties concluded under Estonian 1992 Constitution, lk 104–112.

Vallikivi, Hannes. - Välislepingud Eesti õigussüsteemis: 1992. aasta põhiseaduse alusel jõustatud välislepingute siseriiklik kehtivus ja kohaldatavus. – Tallinn: Õiguskirjastus, 2001. – 220 lk. – Bibl lk 131–146. – Märksõnastik lk 147–151.
ISBN 9985-78-336-0

Aaviksoo, Berit. - Õigus kõrgharidusele Eesti Vabariigi põhiseaduses // Juridica, 2001, nr 5,
lk 287–295. – Bibl joonealustes märkustes.
The right to higher education in the Constitution of the Republic of Estonia, lk 353.
Link – kasutusõiguste olemasolul.

Albi, Anneli. - The Central and Eastern European constitutional amendment process in light of the post-Maastricht conceptual discourse: Estonia and the Baltic States // European Public Law, 2001, nr 3, lk 433–454. – Bibl joonealustes märkustes.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Albi, Anneli. - Europe agreement and European integration in Estonia – constitutional aspects // The process of Estonia’s integration into the western economic system – international legal issues. Göteborg, 2001, lk 47–120. – (Skrift / Centrum för Europaforskning, Göteborgs Universitet; 11). – Bibl lk 112–120.

Albi, Anneli. - Europe agreements in the light of sovereignty and legitimacy: case of Estonia // EU enlargement: the constitutional impact at EU and national level. The Hague, 2001,
lk 195–214.

Albi, Anneli. - Põhiseaduse muutmine Euroopa Liitu astumiseks: ekspertarvamused, teoreetiline ja võrdlevõiguslik perspektiiv ning protseduur // Juridica, 2001, nr 9, lk 603–615. – Bibl joonealustes märkustes.
Amendment of the Constitution for accession to the European Union: expert opinions, theoretical and comparative law perspectives and procedure, lk 673.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Ernits, Madis. - Konkreetne normikontroll de lege lata ja de lege ferenda // Juridica, 2001, nr 8, lk 572–596. – Bibl joonealustes märkustes.
The monitoring of rules of law de lege lata and de lege ferenda, lk 598.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Fede, Fabio. - Repubblica di Estonia // La giurisdizione costituzionale nelle repubbliche europee della ex Unione Sovietica. Padova, 2001, lk 57–95. – (Ricerche di diritto pubblico comparato; 23). – Bibl joonealustes märkustes.

Hazak, Gabriel. - Inimõigused ja Eesti põhiseadus // Majanduse ja õiguse probleeme Euroliitu astumise künnisel: teaduskonverents 22. veebruar 2001: teesid. Tallinn, 2001, lk 54–55.

Jõks, Allar. - Õiguskantsler kaitseb õigussüsteemi legitiimsust // Riigikogu toimetised. 4. Tallinn, 2001, lk 51–57. – Lisatud tabel: Õiguskantsleri ettekanded ja ettepanekud aastail 1993–2000.
How the Legal Chancellor protects the legitimacy of the legal system, lk 217–218.
Link

Järvelaid, Peeter. - Das Institut des Justizkanzlers in Estland: Geschichte und Gegenwart // Osteuropa-Recht: Gegenwartsfragen aus den Rechten des Ostens, 2001, nr 5, lk 365–374. –
Bibl lk 373–374.

Järvelaid, Peeter. - Oikeuskanslerin instituutio Virossa – historia ja nykypäivä // Lakimies, 2001, nr 4, lk 726–734. – Bibl lk 733–734.

Kerikmäe, Tanel. - Estonian constitutional problems in accession to the EU // EU enlargement: the constitutional impact at EU and national level. The Hague, 2001, lk 291–300.

Laffranque, Julia. - Constitution of the Republic of Estonia in the light of accession to the European Union // Juridica International. 6. Tartu, 2001, lk 207–221. – Bibl joonealustes märkustes.
Link

Laffranque, Julia. - Estland zwischen zwei Verfassungen // Eine Verfassung für die Europäische Union: Beiträge zu einer grundsätzlichen und aktuellen Diskussion. Opladen, 2001, lk 281–304. – Bibl joonealustes märkustes.

Madise, Lauri. - Estonian constitutional law and European integration // European integration and constitutional law. Strasbourg, 2001, lk 39–52. – (Science and Technique of Democracy; 30).
Link

Mereste, Uno. - Põhiseadus – irdsätete kollektsioon või terviklik normisüsteem?: Kas Eesti Panga seadus on põhiseadusega pahuksis? // Mereste, Uno. Õigusloome radadel: õigusalaseid artikleid. Tallinn, 2001, lk 298–308. – Bibl joonealustes märkustes.

Mereste, Uno. - Põhiseaduslikkus ja põhiseaduse tõlgendamiskultuur // Mereste, Uno. Õigusloome radadel: õigusalaseid artikleid. Tallinn, 2001, lk 79–99. – Bibl joonealustes märkustes.

Roosma, Peeter. - Chronique de jurisprudence constitutionnelle de la Court Supreme de la République d’Estonie // La revue de justice constitutionnelle est-européenne, 2001, nr 2,
lk 35–63. – (Chroniques jurisprudentielles).

Roosma, Peeter. - Development of constitutional review in Estonia // La revue de justice constitutionnelle est-européenne, 2001, nr 2, lk 283–323. – (Analyses et commentaires).

Schmidt, Carmen. - Verfassungskontrolle in Estland // Kontinuität und Neubeginn: Staat und Recht in Europa zu Beginn des 21. Jahrhunderts: Festschrift für Georg Brunner aus Anlass seines 65. Geburtstags. Baden-Baden, 2001, lk 471–483. – Bibl joonealustes märkustes.

Vallikivi, Hannes. - Status of international law in the Estonian legal system under the 1992 Constitution // Juridica International. 6. Tartu, 2001, lk 222–232. – Bibl joonealustes märkustes.
Link

Лыхмус, Уно. - Развитие конституционализма в Эстонии // Сучасний конституцiоналiзм та конституцiйна юстицiя: матерiали Мiжнародноï науково-практичноï конференцïi, жовтень 2000 = Modern constitutionalism and constitutional justice: materials of International Theoretical and Practical Conference, October 2000. Одеса, 2001, lk 81–92.