Eesti Vabariigi Põhiseadus
/Kommenteeritud väljaanne/2017
Eesti vabariigi põhiseaduse bibliograafia 1990-2017
EESTI VABARIIGI PÕHISEADUSE BIBLIOGRAAFIA 1990-2017

1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
2007

Aaviksoo, Berit. - Judicial activism in constitutional review decisions of the Supreme Court of Estonia // Juridica International. 13. Tartu, 2007, lk 60–69. – Bibl joonealustes märkustes.
Link

Almann, Arno. - The area of responsibility of local government at county level and possibilities for the legal organisation thereof // Juridica International. 13. Tartu, 2007, lk 125–130. –Bibl joonealustes märkustes.
Link

Annus, Taavi. - Courts as political institutions // Juridica International. 13. Tartu, 2007, lk 22–30. – Bibl joonealustes märkustes.
Link

Annus, Taavi. - Kohtud kui poliitilised institutsioonid // Juridica, 2007, nr 9, lk 599–607. –
Bibl joonealustes märkustes.
Courts as political institutions, lk 670.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Jõks, Allar. - The Chancellor of Justice`s role in protecting the Constitution and balancing the legislatures activity: is the Chancellor of Justice only a prosecutor of the Supreme Court? // Juridica International. 13. Tartu, 2007, lk 14–21. – Bibl joonealustes märkustes.
Link

Kanger, Liina. - Kas EV põhiseaduses sisaldub õigus puhtale keskkonnale? // Akadeemia, 2007, nr 11, lk 2371–2380. – (Talveakadeemia). – Bibl joonealustes märkustes ja lk 2379–2380.
Does the Constitution of the Republic of Estonia include the right to clean environment?,
lk 2494–2495.
Link

Laffranque, Julia. - A glance at the Estonian legal landscape in view of the Constitution Amendment Act // Juridica International. 12. Tartu, 2007, lk 55–66. – Bibl märkustes.
Link

Laffranque, Julia. - Pilk Eesti õigusmaastikule põhiseaduse täiendamise seaduse valguses: Euroopa Liidu õigusega seotud võtmeküsimused põhiseaduslikkuse järelevalves // Juridica, 2007, nr 8, lk 523–536. – Bibl joonealustes märkustes.
Glance at the Estonian legal landscape in light of the Constitution of the Republic of Estonia Amendment Act, lk 593.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Laffranque, Julia. - Ratification of the European Constitution in Estonia: a new constitution for Estonia? // The European Constitution and national constitutions: ratification and beyond. Alphen aan den Rijn, 2007, lk 79–88. – (European Monographs; 54). – Bibl joonealustes märkustes.

Madise, Ülle. - Relationship of the state and political parties in Estonia // Juridica International. 13. Tartu, 2007, lk 101–110. – Bibl joonealustes märkustes.
Link

Marandi, Rein. - Eesti Vabariigi järjepidevusest 1940–1992 // Marandi, Rein. Valitud artikleid: Eesti riigist ja poliitikast. Tallinn, 2007, lk 114–118. – Bibl märkustes.

Maruste, Rait. - The role of the constitutional court in democratic society // Juridica International. 13. Tartu, 2007, lk 8–13. – Bibl joonealustes märkustes.
Link

Narits, Raul. - Principles of law and legal dogmatics as methods used by constitutional courts // Juridica International. 12. Tartu, 2007, lk 15–22. – Bibl märkustes.
Link

Olle, Vallo. - Settlement of disputes related to election rules for local government councils: judicial practice of the Estonian Supreme Court // Juridica International. 13. Tartu, 2007,
lk 131–140. – Bibl joonealustes märkustes.
Link

Rask, Märt. - Tänu põhiseadusele // Riigikogu toimetised. 15. Tallinn, 2007, lk 11–23.
Thanks to the Constitution, lk 216.
Link

Relve, Kaarel. - Isikute ühendused keskkonnahuvi esindajana: kas iga ühenduse õigus või valitute privileeg? // Juridica, 2007, nr 10, lk 727–736. – Bibl joonealustes märkustes.
The right of groups to represent environmental interests : the right of all groups or the privilege of a few?, lk 739.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Runthal, Tiina. - Parlamendi liikme ja ministri mandaat ning nende võimalik ühitamine // Riigikogu toimetised. 16. Tallinn, 2007, lk 106–114. – Bibl lk 114.
The mandate of a member of parliament and minister, and potential compatibility, lk 224–225.
Link

Saaremäel-Stoilov, Katrin. - How to handle a double-edged sword safely: protection of the elements of the principle of the social state in the constitutional jurisprudence of the Supreme Court of Estonia // Juridica International. 13. Tartu, 2007, lk 83–93. – Bibl joonealustes märkustes.
Link

Saaremäel-Stoilov, Katrin; Schneider, Heinrich. - Viisteist aastat põhiseaduslikkuse kohtulikku järelevalvet Eestis // Riigikogu toimetised. 16. Tallinn, 2007, lk 59–69. –Bibl lk 68–69. – Lisatud tabel: Põhiseaduslikkuse järelevalve asjade läbivaatamine Riigikohtus, lk 62–63.
Fifteen years of judicial constitutional review in Estonia, lk 222.
Link

Schmidt, Carmen. - Estland // Osteuropa-Recht: Gegenwartsfragen aus den Rechten des Ostens, 2007, nr 4/5, lk 351–352; nr 6, lk 453–454. – Riigikohtu põhiseaduse järelevalve kolleegiumi kohtulahenditest.

Schneider, Heinrich. - Constitution in a blast of changes // Juridica International. 12.
Tartu, 2007, lk 4–14. – Bibl märkustes.
Link

Suur, Õrne. - Järelevalve kohaliku omavalitsuse tegevuse üle: kohaliku omavalitsuse eksternse järelevalve aspektid Eesti Vabariigis: [teadusmagistritöö] / Tartu Ülikool, õigusteaduskond; juhendaja: Kalle Merusk. – Tartu, 2007. – 97 lk. – Bibl lk 91–95.
Aufsicht über die Tätigkeit der kommunalen Selbstverwaltung: externe Aufsicht über die kommunale Selbstverwaltung in der Republik Estland, lk 86–90.
Link

Tomusk, Ilmar. - Probleemidest Eesti keelepoliitikas praktiku pilgu läbi // Keelekaitsja: Eesti Keele Kaitse Ühingu kogumik nr 7. Tartu, 2007, lk 52–60. – Eesti keele kaitsest põhiseaduses.

Toomemägi, Anu. - Õiguskindlus kui põhiseadusest tulenev printsiip, millele isik saab suhetes riigiga tugineda // Interdistsiplinaarsus sotsiaalteadustes. I: Eesti sotsiaalteaduste
VI aastakonverents: 4.–5. november 2005 Tallinna Ülikoolis: artiklite kogumik. Tallinn, 2007, lk 9–25. – Bibl lk 23–24.
Summary, lk 25.