Eesti Vabariigi Põhiseadus
/Kommenteeritud väljaanne/2017
Eesti Vabariigi põhiseadus / paragrahv 100
Eesti Vabariigi põhiseadus

Paragrahv 100

Vabariigi Valitsuse liikmed võivad sõnaõigusega osaleda Riigikogu ja tema komisjonide istungitel.
Sätte eesmärk on anda valitsuse liikmele Riigikogu või selle komisjoni tahtest sõltumatu võimalus selgitada oma seisukohti. Sõnaõigust Riigikogus või selle komisjonis tuleks mõista õigusena sõna võtta üksnes nendes küsimustes, mis on valitsuse liikme pädevuses.