Eesti Vabariigi Põhiseadus
/Kommenteeritud väljaanne/2017
Eesti vabariigi põhiseaduse bibliograafia 1990-2017
EESTI VABARIIGI PÕHISEADUSE BIBLIOGRAAFIA 1990-2017

1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
2012

Ernits, Madis; Laurand, Andra; Saluste, Maarja. - Euroopa Stabiilsusmehhanismi asutamislepingu art 4 lg 4 põhiseaduspärasus: õigusteaduslik analüüs: [võrguteavik] / Justiitsministeerium. – Tartu, 2012. – 34 lk. – Bibl joonealustes märkustes.
Link

Henberg, Ave; Muller, Kärt; Alekand, Anneli. - Perekonna kohustused (sotsiaalsete probleemide tõttu) abi vajavate pereliikmete ees: [võrguteavik]. – Tallinn: Sotsiaalministeerium, 2012. – 138 lk.
Link

Eller, Kaarel. - Demokraatia ja finantsstabiilsus: õiguskantsleri taotlus Euroopa stabiilsusmehhanismi asutamislepingu artikli 4 lõige 4 põhiseadusele vastavuse kontrollimiseks // Juridica, 2012, nr 5, lk 319–330. – Bibl joonealustes märkustes.
Democracy and financial stability: petition by the Chancellor of Justice for verifying compliance of article 4 (4) of the Treaty Establishing the European Stability Mechanism with the Constitution, lk 402.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Ernits, Madis. - 20 Jahre Menschenwürde, Demokratie, Rechtsstaat, Sozialstaat // Deutsche Beratung bei Rechts– und Justizreformen im Ausland: 20 Jahre Deutsche Stiftung für Internationale Rechtliche Zusammenarbeit (IRZ). Berlin, 2012, lk 123–140. – Bibl joonealustes märkustes.
Link

Ernits, Madis; Laurand, Andra; Saluste, Maarja. - ESM asutamisleping: rahvusvaheline leping ja malpropre Euroopa Liidu õigus // Juridica, 2012, nr 5, lk 359–375. – Bibl joonealustes märkustes.
Treaty Establishing the ESM: international treaty and malpropre EU law, lk 403.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Ginter, Carri; Narits, Raul. - ESM asutamislepingu põhiseaduslikkus kui demokraatliku protsessi defitsiidi küsimus // Juridica, 2012, nr 5, lk 343–358. – Bibl joonealustes märkustes.
Constitutionality of the Treaty Establishing the ESM as a matter of deficit of democratic process, lk 403.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Jäätma, Janar. - The constitutional requirements for averting of a danger: the principles of a state based on democracy, and the rule of law v. averting of a danger // Juridica International. 19.
Tartu, 2012, lk 135–144. – Bibl joonealustes märkustes.
Link

Kalmo, Hent. - Riigikogu liikme puutumatus // Juridica, 2012, nr 8, lk 597–615. – Bibl joonealustes märkustes.
Immunity of a member of the Parliament, lk 654.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Kama, Priit. - Evaluation of the constitutionality of good-faith acquisition // Juridica International. 19. Tartu, 2012, lk 23–31. – Bibl joonealustes märkustes.
Link

Kelli, Aleksei; Tavast, Arvi; Pisuke, Heiki. - Copyright and constitutional aspects of digital language resources: the Estonian approach // Juridica International. 19. Tartu, 2012, lk 40–48. – Bibl joonealustes märkustes.
Link

Kergandberg, Eerik. - Üldmenetluse ja erimenetluste vaheline pinge Eesti tänases kriminaalmenetlusõiguses ja kohtupraktikas // Juridica, 2012, nr 8, lk 579–587. – Bibl joonealustes märkustes.
Tension between general procedure and special procedures in current Estonian criminal procedure law and court practice, lk 653.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Kerikmäe, Tanel; Nyman-Metcalf, Katrin; Roots, Lehte; Meiorg, Marianne; Popov, Aleksandr. - Estonia // Reports of the XXV FIDE Congress Tallinn 2012. Volume 1: the protection of fundamental rights post-Lisbon: the interaction between the charter of fundamental rights of the European Union, the European convention on human rights and national constitutions = Põhiõiguste kaitse pärast Lissaboni lepingu jõustumist: Euroopa Liidu põhiõiguste harta, Euroopa inimõiguste konventsiooni ja liikmesriikide põhiseaduste vastasmõju. Tallinn, 2012, lk 389–422. – Bibl joonealustes märkustes.

Kingisepp, Margus. - The constitutional approach to basic consumer rights // Juridica International. 19. Tartu, 2012, lk 49–58. – Bibl joonealustes märkustes.
Link

Kolk, Tim. - Kuidas peaks kohus lahendama menetlusosalise nõuet tunnistada õigusakt põhiseadusevastaseks? // Kohtute aastaraamat 2011. Tartu, 2012, lk 71–80. – Bibl joonealustes märkustes.
Link

Kolk, Tim. - Tõhus ja õiglane menetlus õigusakti põhiseadusvastasuse nõude lahendamisel // Juridica, 2012, nr 10, lk 739–751. – Bibl joonealustes märkustes.
Efficient and fair procedure in determining a claim on unconstitutionality of legislation, lk 795.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Laaring, Mait. - Avaliku korra mõiste põhiseaduses // Juridica, 2012, nr 4, lk 247–261. –
Bibl joonealustes märkustes.
Concept of ‘public order’ in the Constitution, lk 314.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Laffranque, Julia. - Estland: ein Blick auf das Verhältnis von nationalem Recht und Europarecht ausTartu und Straßburg // Das Verhältnis von nationalem Recht und Europarecht im Wandel der Zeit. Band I. Baden-Baden, 2012, lk 261–281. – (Schriftenreihe Europäisches Recht, Politik und Wirtschaft; 366).

Laffranque, Julia. - Who has the last word on the protection of human rights in Europe? // Juridica International. 19. Tartu, 2012, lk 117–134. – Bibl joonealustes märkustes.
Link

Liivik, Ero. - Otsedemokraatia diskursused Riigikogus: rahvaalgatuse seadustamise menetlus aastatel 2003–2008 // Riigikogu toimetised. 26. Tallinn, 2012, lk. 97–109. – Bibl lk 108–109.
Dialogues on direct democracy in the Riigikogu: processing of legalization of public initiative in 2003–2008, lk 277–278.
Link

Minka, Indrek; Pahapill, Priit. - The constitutional challenges of the Treaty Establishing the European Stability Mechanism // Financial Regulation International, september 2012, lk 4–5.

Mõttus, Aaro. - 13. peatükk: põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu menetlemise kord // Riigikogu kodu- ja töökorra seadus: kommentaarid. Tallinn, 2012, lk 355–373. – Bibl joonealustes märkustes.
Link

Nõmper, Ants. - Tervise kaitse põhiõigusest apteekide asutamispiirangute näitel // Juridica, 2012, nr 10, lk 727–738. – Bibl joonealustes märkustes.
On the fundamental right to protection of health on the example of restrictions on freedom of establishment of pharmacies, lk 795.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Olle, Vallo. - The financial guarantee of local government and possibilities for its protection // Juridica International. 19. Tartu, 2012, lk 11–22. – Bibl joonealustes märkustes.
Link

Pärnamägi, Illimar; Inkinen, Age; Lott, Alexander. - Euroopa stabiilsusmehhanismi asutamislepingu artikli 4 lõike 4 kooskõla Eesti põhiseadusega // Juridica, 2012, nr 5,
lk 331–342. – Bibl joonealustes märkustes.
Conformity of article 4 (4) of the Treaty Establishing the European Stability Mechanism with the Estonian Constitution, lk 402–403.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Saarmets, Virgo. - Preambul – põhiseaduse privileeg? // Õiguskeel: [võrguteavik], 2012, nr 4. – Bibl joonealustes märkustes. – Ilmunud ka: Õiguskeel 2012: artiklikogumik. Tallinn, 2012, lk 23–39.
Link

Sarv, Juhan. - Õiguskantsleri pädevus Riigikogu liikme immuniteedimenetluses: juhtumianalüüs // Juridica, 2012, nr 8, lk 588–596. – Bibl joonealustes märkustes.
Competence of the Chancellor of Justice in the immunity procedure of a member of the Riigikogu. Case analysis, lk 653–654.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Selge, Ilmar. - Die Entscheidung des estnischen Staatsgerichts zum ESM-Vertrag // Osteuropa-Recht, 2012, nr 4, lk 30–37.

Teder, Indrek. - Controlling the legality of political decision-making // Law, politics and ombudsmen in the Lisbon era: 8th national seminar of the European Network of Ombudsmen: Copenhagen, 20–22 October 2011. Luxembourg, 2012, lk 10–11.
Link

Vinkel, Priit. - Internet voting in Estonia // Lecture notes in computer science. Vol 7161. Berlin, 2012, lk 4–12. – Bibl lk 12.