Eesti Vabariigi Põhiseadus
/Kommenteeritud väljaanne/2017
Eesti vabariigi põhiseaduse bibliograafia 1990-2017
EESTI VABARIIGI PÕHISEADUSE BIBLIOGRAAFIA 1990-2017

1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
2002

Annus, Taavi; Aaviksoo, Berit. - Sotsiaalhoolekanne kui põhiõigus: riigi, kohalike omavalitsuste, perekonna ja muude isikute kohustused põhiseaduslike õiguste tagamisel sotsiaalhoolekande valdkonnas / eess: Allar Jõks. – Tartu: Iuridicum, 2002. – 64 lk. – (Juridica; 2002, eriväljaanne). – Bibl joonealustes märkustes. – Lisa 1: Vastutus sotsiaalhoolekande eest Euroopa riikides. Lisa 2: Toimetulekutoetuse saamisega seotud reeglid Euroopa riikides. – Kokkuvõte inglise k.
ISBN 9985–870–15–8
ISSN 1406–1074
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Olle, Vallo. - Kohaliku omavalitsuse teostamine vahetu demokraatia vormis: kohalik rahvaalgatus ja rahvahääletus: [doktoritöö]. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2002. – 281 lk. – (Dissertationes iuridicae Universitatis Tartuensis; 7). – Bibl lk 244–263.
Exercise of local government in the form of direct democracy: local public initiative and referendum, lk 221–243.
ISBN 9985-56-661-0
ISSN 1406-6394
Link

Aaskivi, Birgit. - Presidendi vetoõigus ja selle kasutamine // Presidendiraamat. Tallinn, 2002,
lk 136–149. – (Politica; 4). – Bibl lk 149. – Ilmunud ka: Presidendiraamat. Tartu, 2002, lk 136–149.

Adams, Jüri. - Küsimused põhiseaduse kohta // Riigikogu toimetised. 5. Tallinn, 2002, lk 77–81.
Constitutional questions, lk 247–248.
Link

Adams, Jüri. - Presidendivõitlused Põhiseaduse Assamblees // Presidendiraamat. Tallinn, 2002, lk 182–189. – (Politica; 4). – Ilmunud ka: Presidendiraamat. Tartu, 2002, lk 182–189.

Albi, Anneli. - Estonia’s Constitution and the EU: how and to what extent to amend it? // Juridica International. 7. Tartu, 2002, lk 39–48. – Bibl joonealustes märkustes.
Link

Albi, Anneli; Gallagher, Michael; Koolmeister, Indrek; Maruste, Rait; Mälksoo, Lauri; Roosma, Peeter. - Ühispöördumine seoses nn. Põhiseaduse Kolmanda akti riigiõiguslike probleemidega // Juridica, 2002, nr 5, lk 352–353.
Joint address in connection with constitutional law problems regarding the so-called Third Constitutional Act.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Annus, Taavi; Aaviksoo, Berit. - Õigusest hoolekandele põhiseaduse valguses //
Sotsiaaltöö, 2002, nr 5, lk 5–8.
The right to social welfare in the light of the Constitution, lk 36.
Link

Annus, Taavi; Nõmper, Ants. - The right to health protection in the Estonian Constitution // Juridica International. 7. Tartu, 2002, lk 117–126. – Bibl joonealustes märkustes.
Link

Anton, Tõnu. - Põhiseadus kui ühiskonna tasakaalustaja // Riigikogu toimetised. 6. Tallinn, 2002, lk 31–33.
The Constitution as society’s stabilizer, lk 237–238.
Link

Drechsler, Wolfgang; Annus, Taavi. - Die Verfassungsentwicklung in Estland von 1992 bis 2001 // Jahrbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart. Neue Folge. Band 50. Tübingen, 2002, lk 473–492.
Link

Gräzin, Igor. - Eesti põhiseadus ja Euroopa Liidu referendum // Riigikogu toimetised. 5. Tallinn, 2002, lk 88–90.
Estonia’s Constitution and the EU referendum, lk 249.
Link

Gönenç, Levent. - Estonia // Gönenç, Levent. Prospects for constitutionalism in post-communist countries. The Hague, 2002, lk 165–168. – (Law in Eastern Europe; 50). – Bibl joonealustes märkustes. – Eesti 1992. a põhiseaduse eelloost, koostamisest, vastuvõtmisest.

Hazak, Gabriel. - Inimõigused ja põhiseadus (kriitiline analüüs de lege ferenda) // Usaldus. Vastutus. Sidusus: Eesti sotsiaalteaduste III aastakonverents 22.–23. novembril 2002 Tallinnas. Tallinn, 2002, lk 313–316.

Hänni, Liia. - The new Constitution of the Republic of Estonia: a project for a democratic society // The constitutional revision in today’s Europe. London, 2002, lk 287–294. – (European Public Law Series; 29).

Hänni, Liia. - Põhiseaduse mõju poliitilisele otsustusprotsessile // Riigikogu toimetised. 5. Tallinn, 2002, lk 82–87.
The effect of the Constitution on the political decision-making process, lk 248.
Link

Jarne, Aivar. - Põhiseaduse 10. aastapäev // Riigikogu toimetised. 5. Tallinn, 2002, lk 5–9. –
Bibl lk 9.
The tenth anniversary of the Constitution, lk 240.
Link

Järvelaid, Peeter. - Eesti riigi põhiseadus kui kultuurimärk // Järvelaid, Peeter. Õigus ja poliitika kultuuris: artikleid ja esseid. Tallinn, 2002, lk 23–28.

Järvelaid, Peeter. - Põhiseadusliku kriisi oht: õiguskantsleri kolm funktsiooni // Järvelaid, Peeter. Õigus ja poliitika kultuuris: artikleid ja esseid. Tallinn, 2002, lk 90–92.

Järvelaid, Peeter. - Õiguskantsleri instituut Eestis: ajalugu ja tänapäev // Järvelaid, Peeter. Õigus ja poliitika kultuuris: artikleid ja esseid. Tallinn, 2002, lk 78–90. – Ilmunud ka: Järvelaid, Peeter. Õigussüsteemi reform Eestis 20. sajandi lõpul. Õiguskantsleri instituut Eestis: ajalugu ja tänapäev. Tallinn, 1999, lk 19–27. – (Akadeemia Nord toimetised; 2).

Kalvi, Anne. - Copyright in the constitutional spectrum // Juridica International. 7. Tartu, 2002,
lk 158–165. – Bibl joonealustes märkustes.
Link

Kask, Peet. - Meenutusi Põhiseaduse Assamblee tööst // Presidendiraamat. Tallinn, 2002,
lk 189–194. – (Politica; 4). – Ilmunud ka: Presidendiraamat. Tartu, 2002, lk 189–194.

Kiviorg, Merilin; Gallagher, Michael. - Estonian Constitutional Law Institute // Juridica International. 7. Tartu, 2002, lk 181–182.
Link

Kull, Irene. - Principle of good faith and constitutional values in contract law // Juridica International. 7. Tartu, 2002, lk 142–149. – Bibl joonealustes märkustes.
Link

Laffranque, Julia. - Co-existence of the Estonian Constitution and European law // Juridica International. 7. Tartu, 2002, lk 17–27. – Bibl joonealustes märkustes.
Link

Laffranque, Julia; Madise, Ülle; Merusk, Kalle; Põld, Jüri; Rask, Märt. - Põhiseaduse täiendamise seaduse eelnõust // Juridica, 2002, nr 8, lk 563–568. – Bibl joonealustes märkustes.
Draft Act to Amend the Constitution, lk 574.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Madise, Lauri. - Le droit constitutionnel estonien et l’integration européenne // Intégration européenne et droit constitutionnel. Strasbourg, 2002, lk 41–54. – (Science et technique de la democratie; 30).
Link

Marandi, Rein. - Eesti Vabariigi järjepidevusest 1940–1992 // Akadeemia, 2002, nr 7,
lk 1392–1396. – Bibl lk 1396.
On the continuity of the Republic of Estonia, 1940–1992, lk 1537.
Link

Maurer, Küllike. - Põhiseaduse kajastumine kirjanduses // Riigikogu toimetised. 5. Tallinn, 2002, lk 211–214. – Bibl lk 214.
The Constitution in letters, lk 260.
Link

Männiste, Signe. - Kohaliku omavalitsuse üldaktide andmise õigus // Juridica, 2002, nr 3,
lk 148–154. – Bibl joonealustes märkustes.
Authority of local governments to issue legislation of general application, lk 202.
Link – kasutajaõiguste olemasolul

Narits, Raul. - The Republic of Estonia Constitution on the concept and value of law // Juridica International. 7. Tartu, 2002, lk 10–16. – Bibl joonealustes märkustes.
Link

Nutt, Mart. - Riigikogu ja valitsuse põhiseaduslik vahekord // Riigikogu toimetised. 6.
Tallinn, 2002, lk 29–30.
The constitutional relationship between the Riigikogu and the government, lk 237.
Link

Olle, Vallo. - Kohaliku omavalitsuse ülesannete struktuur ja liigitamiskriteeriumid //
Juridica, 2002, nr 8, lk 523–531. – Bibl joonealustes märkustes.
Structure and classification criteria of local government functions, lk 572–573.
Link – kasutajaõiguste olemasolul

Pettai, Vello. - Ethnopolitics in constitutional courts: Estonia and Latvia compared // East European Constitutional Review, 2002/2003, nr 4/1, lk 101–105. – Bibl märkustes.
Link – kasutusõiguste olemasolul.

Põld, Jüri. - Kas Eestis on vaja eraldiseisvat konstitutsioonikohut? // Kohtute sõltumatus ja kohtusüsteemi toimimise efektiivsus Eestis. Tartu, 2002, lk 73–84.
Does Estonia need a separate constitutional court?, lk 203.

Pärna, Priidu. - Eesti Vabariigi põhiseadus saab kümneaastaseks // Valitsuse Infobülletään: Vabariigi Valitsuse otsuste selgitused ja kommentaarid, ülevaated peaministri ja Vabariigi Valitsuse tegevusest: Riigikantselei väljaanne, 2002, nr 3, lk 11–12.

Raig, Ivar. - Eesti Vabariigi presidendi, välissuhete ja välislepingute ning riigikaitse peatükid tulnuks teha paremad // Presidendiraamat. Tallinn, 2002, lk 195–199. – (Politica; 4). –
Bibl lk 199. – Ilmunud ka: Presidendiraamat. Tartu, 2002, lk 195–199.

Roosma, Peeter. - Estonian constitutional adjudication: changes in the procedure: practice in 2001–2002 // La revue de justice constitutionnelle est-européenne, 2002, nr 4, lk 11–27.

Ruutsoo, Rein. - Presidendi institutsiooni taustast ja kujundamisest 1992. aasta põhiseaduses: meenutusi ja arutlusi aastaist 1991–1992 // Presidendiraamat. Tallinn, 2002, lk 150–181. –
(Politica; 4). – Ilmunud ka: Presidendiraamat. Tartu, 2002, lk 150–181.

Saaremäel, Katrin. - Kas kaubanduslik sõnavabadus väärib põhiseaduslikku kaitset? //
Juridica, 2002, nr 9, lk 593–600. – Bibl joonealustes märkustes.
Is commercial freedom of speech to be protected under the Constitution?, lk 641.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Savi, Toomas. - Riigikogu ja põhiseadus // Riigikogu toimetised. 6. Tallinn, 2002, lk 25–28.
The Riigikogu and the Constitution, lk 236–237.
Link

Schneider, Heinrich. - Eesti põhiseadused ja nende järelevalve // Riigikogu toimetised. 5. Tallinn, 2002, lk 193–207. – Bibl lk 207. – Lisatud tabel: Eesti põhiseaduste kehtivusaeg.
Development and the realisation of the idea of constitutional review in Estonia, lk 259–260.
Link

Toomla, Rein. - Presidendivalimise kujunemislugu // Presidendiraamat. Tallinn, 2002, lk 85–108. – (Politica; 4). – Bibl lk 107. – Ilmunud ka: Presidendiraamat. Tartu, 2002, lk 85–108. –
Bibl lk 107.

Vahtre, Sulev. - Mälestusi // Presidendiraamat. Tallinn, 2002, lk 200–201. – (Politica; 4). –
Ilmunud ka: Presidendiraamat. Tartu, 2002, lk 200–201. – Põhiseaduse Assamblee tööst.

Varul, Paul. - On effect of Constitution on bankruptcy law // Juridica International. 7. Tartu, 2002, lk 150–157. – Bibl joonealustes märkustes.
Link

Лыхмус, Уно. - Эстонская Республика // Конституционное право: восточноевропейское обозрение, 2002, nr 3, lk 66–69.