Eesti Vabariigi Põhiseadus
/Kommenteeritud väljaanne/2017
Eesti vabariigi põhiseaduse bibliograafia 1990-2017
EESTI VABARIIGI PÕHISEADUSE BIBLIOGRAAFIA 1990-2017

1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
2017

Laffranque, Julia. - Euroopa Inimõiguste Kohus ja Eesti õigus: Euroopa Inimõiguste Kohtu praktika mõju demokraatia ja õigusriigi arengule Eestis. – Tallinn: Juura, 2017. – 134 lk. – Bibl joonealustes märkustes. ISBN 978-9985-75-464-1

Liivik, Ero. - Otsedemokraatia Eestis: õigussotsioloogilisi aspekte: [doktoritöö] / Tartu Ülikool, ühiskonnateaduste instituut; juhendaja: Henn Käärik. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2017. – (Dissertationes sociologicae Universitatis Tartuensis; 12). – 166 lk. – Bibl lk 81–91. – Autori CV ja avaldatud teadustööd lk 163–165.
Direct democracy in Estonia: legal sociological aspects, lk 97–105.
ISBN 978-9949-77-351-0 (trükis)
ISBN 978-9949-77-352-7 (pdf)
ISSN 1736-0307
Link

Ernits, Madis. - Põhiõigused // Õigus igaühele: teejuht Eesti õigusesse ja õigusteadusesse. Tallinn, 2017, lk. 35–71. – Bibl joonealustes märkustes ja lk 71.

Ernits, Madis; Jäätma, Janar. - Põhiseaduse aluspõhimõtted ja riigikorraldusõigus // Õigus igaühele: teejuht Eesti õigusesse ja õigusteadusesse. Tallinn, 2017, lk 72–134. – Bibl joonealustes märkustes ja lk 134.

Ernits, Madis; Laurand, Andra. - Kolmanda akti tõus ja langus // Juridica, 2017, nr 1, lk 3–26. – Bibl joonealustes märkustes.
Rise and fall of the third act, lk 67.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Lill, Hellar. - Kes juhatas väge? Pädevuskonflikt Eesti riigikaitse juhtimisel pärast iseseisvuse taastamist // Akadeemia, 2017 nr 5, lk 781–794. – Bibl joonealustes märkustes ja lk 792–794.
Who headed the army? Conflict over authority in national defence after the restoration of Estonia’s independence, lk 931–932

Schasmin, Piret; Ginter, Carri. - Lahendite Tele2 Sverige ja Digital Rights Ireland mõju sideandmete mugavkasutusele Eestis // Juridica, 2017, nr 1, lk 42–52. – Bibl joonealustes märkustes.
Impact on Tele2 Sverige and Digital Rights Ireland on convenient use of communication data in Estonia, lk 68.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Tomusk, Ilmar. - Keelekasutuse aluspõhimõtted Eesti Vabariigi põhiseaduses ja nende rakendamine // Keele kõrgendikud: pühendusteos professor Birute Klaas-Langi 60. sünnipäevaks. Tartu, 2017, lk 304–321. – (Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri; 2017, 1, erinumber). – Bibl lk 319–320.
The Constitution of the Republic of Estonia on the basic principles of language use, and their application, lk 321.
Link