Eesti Vabariigi Põhiseadus
/Kommenteeritud väljaanne/2017
Eesti vabariigi põhiseaduse bibliograafia 1990-2017
EESTI VABARIIGI PÕHISEADUSE BIBLIOGRAAFIA 1990-2017

1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
2009

Kerikmäe, Tanel. - Estonia in the European legal system: protection of the rule of law through constitutional dialogue: [doktoritöö] / Tallinn University, Institute of Political Science and Governance; juhendajad: Rein Ruutsoo, Leif Kalev. – Tallinn: Tallinn University, 2009. – 124 lk. – Autori publikatsioonid lk 4–5. – Bibl lk 48–54.
Eesti Euroopa õigussüsteemis: õigusriigi kaitse konstitutsioonilise dialoogi abil, lk 46–47.
ISBN 978-9985-58-673-0
ISSN 1736-793X
Link

Hänni, Liia. - Põhiseadusliku riigikorra taastamine // Riikliku iseseisvuse taastamine parlamentaarsel teel aastatel 1990–1992: rahvusvaheline ajalookonverents 21.–22. august 2008: ettekannete kogumik. Tartu, 2009, lk 117–122.

Junti, Arvo. - Õiguse roll ja tähendus omariikluse taastamisel // Riikliku iseseisvuse taastamine parlamentaarsel teel aastatel 1990–1992: rahvusvaheline ajalookonverents 21.–22. august 2008: ettekannete kogumik. Tartu, 2009, lk 131–138.

Laffranque, Julia. - Sõltumatu ja demokraatlik õigusriik Riigikohtu praktikas: Eesti Euroopa Liidu liikmesuse kontekstis // Juridica, 2009, nr 8, lk 483–499. – Bibl joonealustes märkustes.
An independent and democratic state based on the rule of law in the practice of the Supreme Court: Estonia in the context of European Union membership, lk 570.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Laffranque, Rodolphe. - Le concept estonien de référendum sur d’«autres questions d’intéret national»: tentative de définition // Juridica International. 16. Tartu, 2009, lk 65–72. –
Bibl joonealustes märkustes.
Link

Laffranque, Rodolphe. - La délicate alchimie de la Constitution estonienne: [elektrooniline teavik]. – Notre Estonie, 2009.

Lind, Sten. - Kas põhiseadus lubab süüdimõistetu kinnipidamist ühiskonna ohutuse tagamiseks? // Tractatus terribiles: artiklikogumik professor Jaan Sootaki 60. juubeliks. Tallinn, 2009, lk 99–108. – Bibl joonealustes märkustes.

Madise, Ülle; Vinkel, Priit; Heinsalu, Alo. - Hinnang Tallinna volikogu valimise süsteemi muudatuste mõjule // Juridica, 2009, nr 9, lk 636–646. – Bibl joonealustes märkustes.
Assessment of the effect of amendments to the Tallinn city council electoral system, lk 662.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Merusk, Kalle; Olle, Vallo. - On assignment of local government tasks to the private sector in Estonia // Juridica International. 16. Tartu, 2009, lk 33–43. – Bibl joonealustes märkustes.
Link

Mälksoo, Lauri. - Põhiseaduspatriotism – kas ka Eesti jaoks // Vikerkaar, 2009, nr 10/11,
lk 83–94. – Bibl joonealustes märkustes.
Link

Narits, Raul. - About the principles of the Constitution of the Republic of Estonia from the perspective of independent statehood in Estonia // Juridica International. 16. Tartu, 2009, lk 56–64. – Bibl joonealustes märkustes. – Järg art-le: Principles of law and legal dogmatics as methods used by constitutional courts. Juridica International. 12. Tartu, 2007, lk 15–22.
Link

Narits, Raul. - Eesti Vabariigi põhiseaduse aluspõhimõtted: olemusest ja leidmise võimalustest // Riigikogu toimetised. 20. Tallinn, 2009, lk 84–93. – Bibl lk 93.
The basic principles of the Constitution of the Republic of Estonia: its essence and possibilities of finding it, lk 250.
Link

Narits, Raul. - Õigusteaduse rollist Eesti Vabariigi põhiseaduse aluspõhimõtete sisustamisel // Õigusteaduse osa Eesti õiguskorra kujunemises: teaduskonverents professor Kalle Meruski 60. juubeli auks. Tallinn, 2009, lk 9–11.

Nutt, Mart. - Eesti parlamendi pädevus ja tegevus välissuhtlemise korraldamisel iseseisvumisest kuni põhiseadusliku korra taastamiseni // Riigikogu toimetised. 20. Tallinn, 2009, lk 187–204. – Bibl lk 204.
The competence of Estonian parliament and its activity in organizing foreign relations from independence to the restoration of the constitutional order, lk 258–259.
Link

Olle, Vallo. - Mõned vähemusrahvuse kultuuriomavalitsuse õiguslikud probleemid //
Juridica, 2009, nr 2, lk 86–97. – Bibl joonealustes märkustes.
Some legal issues regarding cultural self-government for national minorities, lk 137.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Parrest, Nele. - Constitutional boundaries of transfer of public functions to private sector in Estonia // Juridica International. 16. Tartu, 2009, lk 44–55. – Bibl joonealustes märkustes.
Link

Parrest, Nele. - Vabariigi Presidendi valimise kord // Juridica, 2009, nr 9, lk 620–635. –
Bibl joonealustes märkustes.
The electoral procedure for the President of the Republic, lk 662.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Reiman, Kairi; Bachmann, Talis. - Kognitiivne privaatsus kui põhiseadusliku vabaduse väljendus // Juridica, 2009, nr 2, lk 98–107. – Bibl joonealustes märkustes.
Cognitive privacy as a constitutional freedom, lk 137.
Link – kasutajaõiguste olemasolul

Rüütel, Arnold. - Valikud ja tähised Eesti iseseisvuse taastamise teel 16. november 1988 –
20. august 1991. a. // Riikliku iseseisvuse taastamine parlamentaarsel teel aastatel 1990–1992: rahvusvaheline ajalookonverents 21.–22. august 2008: ettekannete kogumik. Tartu, 2009,
lk 91–104.

Saaremäel-Stoilov, Katrin. - Mõtteid Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve praktika võimalikest arengusuundadest: sõnavõtt Eesti põhiseadusliku identiteedi kaitseks //
Juridica, 2009, nr 8, lk 500–507. – Bibl joonealustes märkustes.
Reflections on possible developments in the practice of constitutional review in the Supreme Court: a word in defence of Estonia’s constitutionalidentity, lk 570.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Teder, Indrek. - Õiguskantsler Indrek Tederi ettekanne // Maksumaksja, 2009, nr 10, lk 14–16. – Ettekanne Riigikogus 1. okt. 2009. a.

Tomusk, Ilmar. - Probleemidest Eesti keelepoliitikas praktiku pilgu läbi // Keel ja poliitika. II: artiklid ja ettekanded 2003–2009. Tallinn, 2009 lk 193–203. – Eesti keele kaitsest põhiseaduses.