Eesti Vabariigi Põhiseadus
/Kommenteeritud väljaanne/2017
Eesti vabariigi põhiseaduse rakendamise seadus / paragrahv 1
Eesti vabariigi põhiseaduse rakendamise seadus

Paragrahv 1

Põhiseadus jõustub rahvahääletusel vastuvõtmisele järgnevast päevast ja hakkab toimima käesoleva seadusega sätestatud korras.
Eesti Vabariigi Ülemnõukogu ja Eesti Kongressi volitused lõpevad Riigikogu valimistulemuste väljakuulutamisega.
Kuni Riigikogu valimistulemuste väljakuulutamiseni täidab seadusandliku kogu funktsioone Eesti Vabariigi Ülemnõukogu.
Ülemnõukogu poolt ametisse kinnitatud Vabariigi Valitsus vabaneb ametist Riigikogu poolt moodustatud valitsuse ametisse astumisega.

PS ja PSRS võttis Eesti rahvas vastu rahvahääletusel 28. juunil 1992. PS ja PSRS tekst oli rahvahääletuse jaoks avaldatud ajalehes Rahva Hääl (28. mail 1992) vastavalt Ülemnõukogu 20. mai 1992. a otsusele (Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsus 20. maist 1992. a “Eesti Vabariigi põhiseaduse eelnõu, põhiseaduse rakendamise seaduse eelnõu ja nendega kaasneva lisaküsimuse rahvahääletuse korraldamise kohta” – RT 1992, 21, 301). 28. juuni 1992. a rahvahääletusel oli hääleõiguslike kodanikena nimekirjadesse kantud 669 080 inimest. Rahvahääletusel osales 446 708 kodanikku, kellest PS ja PSRS poolt andis hääle 407 867 ning vastu 36 147 kodanikku. 2694 hääletussedelit tunnistati kehtetuks (Eesti Vabariigi Valimiskomisjoni otsus 2. juulist 1992. a “1992. a 28. juunil toimunud rahvahääletuse tulemuste ja rahvahääletusel vastuvõetud Eesti Vabariigi põhiseaduse ja Eesti Vabariigi põhiseaduse rakendamise seaduse kohta” – RT 1992, 26, 348).

Vabariigi Valimiskomisjon kuulutas PS ja PSRS jõustunuks oma otsusele järgnevast päevast – 3. juulist 1992. PS ja PSRS jõustumise kuupäevaks on peetud 29. juunit 1992 ja 3. juulit 1992. Esimese kuupäeva kasuks räägib § 9 lg 1 ja § 1 lg 1 grammatiline tõlgendamine: rahvahääletus PS ja PSRS vastuvõtmiseks toimus 28. juunil 1992 ja seadused jõustusid järgmisel päeval pärast vastuvõtmist. Hilisema jõustumiskuupäeva poolt räägib see, et Vabariigi Valimiskomisjon tegi hääletustulemused teatavaks 2. juulil 1992. Kui käsitada seaduste vastuvõtmise päevana hääletustulemuste selgumise päeva, siis ongi vastuvõtmisele järgnev päev 3. juuli 1992.

Riigikogu valimised toimusid 20. septembril 1992. Vabariigi Valimiskomisjoni 28. septembri 1992. a teadaandega tehti teatavaks Riigikogu liikmeks registreeritud isikute nimed (Eesti Vabariigi Valimiskomisjoni teadaanne 28. septembrist 1992. a “Riigikogu valimiste tulemuste kohta” – RT 1992, 37, 486). Valimiskomisjon kutsus Riigikogu esimeseks istungiks kokku 5. oktoobriks 1992.
Riigikogu võttis 7. oktoobril 1992 vastu deklaratsiooni põhiseadusliku võimu taastamisest (RT 1992, 40, 533). Samal päeval esitas Eesti Vabariigi eksiilvalitsuse peaminister presidendi ülesannetes Heinrich Mark Riigikogu ees avalduse tegevuse lõpetamise kohta.

19. oktoobril 1992 andis Riigikogu Mart Laarile volitused valitsuse moodustamiseks (Riigikogu otsus 19. oktoobrist 1992. a “Peaministrikandidaadile volituste andmine valitsuse moodustamiseks” – RT 1992, 42, 552). 22. oktoobril 1992 astus Vabariigi Valitsus Riigikogu ees ametivande andmisega ametisse.