Eesti Vabariigi Põhiseadus
/Kommenteeritud väljaanne/2017
Eesti Vabariigi põhiseadus / paragrahv 70
Eesti Vabariigi põhiseadus

Paragrahv 70

Riigikogu otsustusvõimelisuse sätestab Riigikogu kodukorra seadus. Erakorralisel istungjärgul on Riigikogu otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole Riigikogu koosseisust.

Kommenteeritav paragrahv sätestab, kui palju Riigikogu liikmeid peab Riigikogu istungist osa võtma, et Riigikogu kui kollegiaalorgan saaks otsuseid vastu võtta (otsustusvõimelisus ehk kvoorum). Kuna PS eristab Riigikogu korralisi ja erakorralisi istungjärke, siis tuleb § 70 mõista nii, et selle esimene lause käib korralise istungjärgu ja teine lause erakorralise istungjärgu kohta.

1920. aasta PS § 46 kohaselt oli Riigikogu otsustusvõimeline, kui koos olid vähemalt pooled liikmed tema seaduslikust koosseisust. Seejuures ei kehtestanud PS korralise istungjärgu ja erakorralise istungi suhtes erinevat kvooruminõuet. 1933. aastal vastuvõetud põhiseaduse muutmise seadusega Riigikogu kvoorumit puudutanud sätet ei muudetud. 1937. aasta PS sätestas Riigivolikogu ja Riiginõukogu otsustusvõimelisuse eelduseks samuti seaduslikust koosseisust vähemalt poole kohaloleku (vt §-d 74 ja 89).

Kommenteeritava sätte kujunemise ja selle üle Põhiseaduse Assamblees toimunud arutelude kohta vt Riigikogu kodu- ja töökorra seadus: Kommentaarid. Tallinn 2012, § 76 komm 3, lk 241.

PS ei sätesta Riigikogu korralise istungjärgu raames peetavatele istungitele kvooruminõuet, vaid jätab selle Riigikogu kodukorra seaduse hooleks. Praegu on seaduse pealkirjaks “Riigikogu kodu- ja töökorra seadus”. RKKTS ei kehtesta kvooruminõuet korralise istungjärgu korralistele istungitele. RKKTS § 76 järgi on aga korraliste istungjärkude ajal toimuvatel täiendavatel istungitel Riigikogu otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole Riigikogu koosseisust. Kuigi korralise istungi kohta kvooruminõuet sõnaselgelt kirjas ei ole, eeldab kollegiaalne otsustamine siiski vähemalt kolme liikme kohalolekut (vt täpsemalt: Riigikogu kodu- ja töökorra seadus: Kommentaarid. Tallinn 2012, § 76 komm 6, lk 242).

PS § 70 järgi on erakorraline istungjärk otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole Riigikogu koosseisust, st vähemalt 51 Riigikogu liiget.

Riigikogu otsustusvõimelisus tehakse kindlaks Riigikogu liikmete kohaloleku kontrolliga. RKKTS § 77 järgi kontrollitakse kohalolekut istungi alguses ning enne sellise eelnõu lõpphääletust, mille vastuvõtmiseks on vajalik vähemalt Riigikogu koosseisu häälteenamus. Riigikogu täiendava istungi ning erakorralise istungjärgu ajal kontrollitakse kohalolekut ka enne muud hääletust, kui mõni Riigikogu liige kohaloleku kontrolli nõuab.

Akti vastuvõtmine erakorralisel istungjärgul või täiendaval istungil kvooruminõuet rikkudes on selle kehtetuks tunnistamise alus põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluses.