Eesti Vabariigi Põhiseadus
/Kommenteeritud väljaanne/2017
Eesti Vabariigi põhiseadus / paragrahv 143
Eesti Vabariigi põhiseadus

Paragrahv 143

Õiguskantsler esitab kord aastas Riigikogule ülevaate seadusandliku ja täidesaatva riigivõimu ning kohalike omavalitsuste õigustloovate aktide kooskõlast põhiseaduse ja seadustega.

ÕKS § 4 järgi esitab õiguskantsler kord aastas Riigikogule aastaülevaate temale õiguskantsleri seadusega pandud ülesannete täitmise kohta. Praktikas kajastab ülevaade siiski ka teiste seadustega õiguskantslerile pandud ülesannete täitmist.

Ülevaade avaldatakse üksnes elektrooniliselt õiguskantsleri kodulehel; alates 2009. a seda enam paberkujul ei trükita. Ülevaate sisu, maht ja vorm on erinevate õiguskantslerite ajal olnud erinev. Peamiselt sõltub see konkreetse õiguskantsleri nägemusest selles, kes on aastaülevaate sihtrühm (Riigikogu, ministeeriumid, laiem avalikkus, õigusringkonnad ja/või ajakirjandus).

Aastaülevaate alusel esitab õiguskantsler Riigikogule suulise ettekande. Need ettekanded on enamasti olnud kriitilise iseloomuga; õiguskantsler on keskendunud aktuaalsetele muret tekitavatele tendentsidele, vastavaid järeldusi aasta märkimisväärseimate kaasustega piltlikustades. Kirjalikud aastaülevaated ja suulised ettekanded on leidnud aktiivset vastukaja nii Riigikogu komisjonides ja fraktsioonides kui ka avalikkuses.