Eesti Vabariigi Põhiseadus
/Kommenteeritud väljaanne/2017
Eesti vabariigi põhiseaduse rakendamise seadus / paragrahv 5
Eesti vabariigi põhiseaduse rakendamise seadus

Paragrahv 5

Põhiseaduse jõustumine ei too iseenesest kaasa seniste riigiorganite töötajate töösuhete lõpetamist.
Eesti Vabariigi Ülemnõukogu poolt tähtaegselt ametisse nimetatud riigikontrolöri, Eesti Panga presidendi, Riigikohtu esimehe ja Riigikohtu liikmete volitused kestavad nende ametisse nimetamisel määratud tähtaja lõpuni.
Põhiseaduse § 78 punktis 11 loetletud ja käesoleva paragrahvi 2. lõigus nimetamata ametiisikute kandidaadid esitab Vabariigi President Riigikogule kuuekümne päeva jooksul, arvates ametisse astumise päevast.

PSRS eelnõu 28. mail 1992. a ajalehes Rahva Hääl avaldatud tekstis on § 5 lg-s 3 kasutatud sõna “nimetamata”. Pärast PS ja PSRS rahvahääletusel vastuvõtmist Riigi Teatajas (RT 1992, 26, 350) avaldatud tekstis on kasutatud sõna “nimetatud”. Viimane variant on küllaltki laialt käibele läinud. Tuleb asuda seisukohale, et Eesti rahvas võttis rahvahääletusel vastu siiski selle PS teksti, mis Rahva Hääles rahvahääletuse jaoks avaldati. Seda kinnitab ka Riigi Teataja toimetuse poolt 1994. a välja antud PS koos PSRS-ga, millele lisatud märkuses palutakse 6. juulil 1992. a Riigi Teatajas nr 26 avaldatud PS ja PSRS esialgne tekst kasutuselt kõrvaldada tekstis esinevate üksikute redaktsiooniliste ebatäpsuste tõttu. Lisaks eelnevale on sõna “nimetamata” § 5 lg-s 3 ka sisuliselt loogilisem.