Eesti Vabariigi Põhiseadus
/Kommenteeritud väljaanne/2017
Eesti vabariigi põhiseaduse bibliograafia 1990-2017
EESTI VABARIIGI PÕHISEADUSE BIBLIOGRAAFIA 1990-2017

1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
2008

Ginter, Carri. - Application of principles of European law in the Supreme Court of Estonia: [doktoritöö] / Tartu Ülikool, õigusteaduskond; juhendaja: Raul Narits. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2008. – 104 lk. – (Dissertationes iuridicae Universitatis Tartuensis; 21). – Bibl lk 6 ja lk 37–39. – Autori CV ja avaldatud teadustööd lk 101–104.
Euroopa õiguse põhimõtete rakendamine Eesti Vabariigi Riigikohtus, lk 41–45.
ISBN 978-9949-11-918-9
ISSN 1406-6394
Link

Adams, Jüri. - Eetika probleem Eesti põhiseaduses // Mõtestatud Eesti – ühiseid väärtusi hoides: esseekogumik. Tartu, 2008, lk 41–54.

Adams, Jüri. - ERSP ja põhiseadus // Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei: ERSP aeg.
Tallinn, 2008, lk 114–129.

Jõks, Allar. - Õiguskantsleri roll põhiseaduse kaitsel // Riigikogu toimetised. 17. Tallinn, 2008,
lk 75–81. – Bibl lk 81.
The role of the Chancellor of Justice in defending the Constitution, lk 258.
Link

Kalmo, Hent. - Mis on järel põhiseadusest?: veel kord Euroopa Ühenduse õiguse ülimuslikkusest // Juridica, 2008, nr 9, lk 583–597. – Bibl joonealustes märkustes.
What is left of the Constitution?: more thoughts on the supremacy of European Union law,
lk 647.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Laffranque, Julia. - Europäisches versus estnisches Rechtssystem – Anschein oder Wirklichkeit? // Multiple Modernität, Globalisierung der Rechtsordnung und Kommunikationsstruktur der Rechtssysteme: internationales Symposium zur Theorie der Rechtskommunikation an der Universität Tartu im April 2006. 2. Sonderheft Estland. Berlin, 2008, lk 203–218. – (Rechtstheorie: Zeitschrift für Logik und Juristische Methodenlehre, Rechtsinformatik, Kommunikationsforschung, Normen- und Handlungstheorie, Soziologie und Philosophie des Rechts; Bd. 38, 2007, H. 2/3).

Laffranque, Julia. - Mis on Eesti õigusmaastikul muutunud seoses põhiseaduse täiendamise seadusega?: [kohtunike foorum 2006, 15.–16. juuni 2006 Tartus] // Eesti kohtu lugu: 2006.–2008. aastal peetud kohtuteemaliste ettekannete valikkogumik. Tartu, 2008, lk 59–68.
Link

Laffranque, Julia; Laffranque, Rodolphe. - Les modifications aportées à la Constitution estonienne du fait de l´adhésion à l´Union européenne et leur mise en oeuvre par la Cour d´Etat // Revue d´études politiques et constitutionnelles est-européennes, 2008, nr 1,
lk 91–101. – Bibl joonealustes märkustes.
Link

Lauristin, Marju. - Demokraatia kui põhiseadusliku väärtuse tähendusest // Mõtestatud Eesti –
ühiseid väärtusi hoides: esseekogumik. Tartu, 2008, lk 55–60.

Liivoja, Rain. - Ratifitseerimise mõiste Eesti konstitutsiooniõiguses ja rahvusvahelises õiguses // Õiguskeel 2005–2007: artiklikogumik. Tallinn, 2008, lk 40–49. – (Juura keeleraamat). –
Bibl joonealustes märkustes. – Ilmunud ka: Õiguskeel, 2006, nr 2, lk 9–18.
Link

Luts-Sootak, Marju. - Der Fall Estland: Abrechnung als Nebensache der (Wieder)Herstellung des Nationalstaates // Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Germanistische Abteilung. Bd. 125. Wien, 2008, lk 276–294. – Bibl joonealustes märkustes.

Lõhmus, Uno. - Pealtkuulamine ja Eesti põhiseaduses sätestatud õigus sõnumite saladusele // Juridica, 2008, nr 7, lk 462–472. – Bibl joonealustes märkustes.
Interception of communication and the right to confidentiality of correspondence provided for in the Estonian Constitution, lk 514.
Link – kasutajaõiguste olemasolul

Madise, Ülle. - Arvamus põhiseaduse § 75 tõlgendamise asjus // Maksumaksja, 2008, nr 12,
lk 10–12. – Bibl lk 12.
Link

Madise, Ülle. - Legal and political aspects of the Internet voting: Estonian case // E-voting: the last electoral revolution. Barcelona, 2008, lk 45–59. – (Colleció Barcelona; 25).

Mälksoo, Lauri. - Riiklus, homogeensus ja sallivus // Uued mütoloogiad: tänase Eesti enesekuvand ja koht Euroopas. Tallinn, 2008, lk 108–113.

Olle, Vallo. - Kohaliku omavalitsuse põhiseadusliku garantiiga seonduvaid aspekte Riigikohtu 2007. a kohtupraktikas // Kohtute aastaraamat 2007. Tallinn, 2008, lk 76–80. – Bibl joonealustes märkustes.
Some aspects concerning the constitutional guarantee of local governments in the judicial practice of the Supreme Court in 2007, lk 135–136.
Link

Pilving, Ivo. - Seadusandliku ja kohtuvõimu omavaheline kontrollitavus: [kohtunike foorum 2007, 7.–8. juuni 2007] // Eesti kohtu lugu: 2006.–2008. aastal peetud kohtuteemaliste ettekannete valikkogumik. Tartu, 2008, lk 88–95.
Link

Raudma, Tiia; Aulik, Siiri. - Väliseestlased vahendavad Eesti sõnumit maailmale // Sõna jõul: diasporaa roll Eesti iseseisvuse taastamisel: 6. ja 7. augustil 2008 Jõhvis toimunud konverentsi raames ilmunud kogumik. Tartu, 2008, lk 260–263. – Eesti Välisministeeriumis 1990. a töötanud väliseestlaste panusest taasiseseisvumisse, Eesti iseseisvuse taastamise deklaratsiooni ja põhiseaduse eelnõude tõlkimisest.

Reinsalu, Urmas. - Riigikogu palgareformist // Maksumaksja, 2008, nr 9, lk 30.
Link

Sarv, Juhan. - Süüdimõistetu põhiõigus leebema karistusseaduse tagasiulatuvale kohaldamisele: Riigikohtu üldkogu otsus asjas 3-4-1-19-07 // Juridica, 2008, nr 10, lk 705–717. – (Speculum practici). – Bibl joonealustes märkustes.
The fundamental right of a convicted offender to the retroactive imposition of a more favourable penal law: judgment of the Riigikohus en banc in case 3-4-1-19-07, lk 720.

Suumann, Gea. - Eesti riigieelarve menetluse põhiseaduspärasus kohtuvõimu aspektist vaadatuna: [kohtunike täiskogu 2008, 8. veebruaril 2008 Tallinnas] // Eesti kohtu lugu:
2006.–2008. aastal peetud kohtuteemaliste ettekannete valikkogumik. Tartu, 2008, lk 47–57. – Bibl joonealustes märkustes.
Link

Talve, Juhan Kristjan. - Kui tehti põhiseadust ja krooni // Talve, Juhan Kristjan. Hääl vabadusest: Juhan Kristjan Talve tekstid 1983–1997. Tallinn, 2008, lk 91–139.

Toomsalu, Tiit. - Eesti kaitsevägi – põhiseaduslike vastuolude sõjatanner // Учёные записки: вопросы экономики, социологии, психологии и права. 11. Таллинн, 2008, lk 61–89. –
Bibl lk 87–89.