Eesti Vabariigi Põhiseadus
/Kommenteeritud väljaanne/2017
Eesti vabariigi põhiseaduse bibliograafia 1990-2017
EESTI VABARIIGI PÕHISEADUSE BIBLIOGRAAFIA 1990-2017

1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
2006

Annus, Taavi. - Riigiõigus. – 2. vlj. – Tallinn: Juura, 2006. – 480 lk. – (Õigusteaduse õpik: avalik õigus). – Bibl paragrahvide alguses ja lk 447–449. – Kohtulahendite register lk 451–463. – Märksõnaregister lk 464–480.
ISBN 9985-75-209-0

Laidvee, Janek. - Kohaliku omavalitsuse autonoomia mõõtmine: [teadusmagistritöö] / Tallinna Tehnikaülikool, humanitaarteaduskond; juhendaja: Sulev Mäeltsemees. – Tallinn, 2006. – 48 lk. – Bibl lk 44–47.
Measuring local autonomy, lk 47–48.

Toomsalu, Tiit. - Konstitutsiooniõigus: Eesti Vabariigi põhiseaduse teoreetilis-praktiline käsitlus: õppevahend. – Tallinn: Sotsiaal-Humanitaarinstituut, 2006. – 200 lk. – Bibl peatükkide lõpus.

Albi, Anneli. - Impact of European integration on national constitutions and parliaments // The impact of EU accession on the legal orders of new EU member states and (pre-)candidate countries: hopes and fears. The Hague, 2006, lk 243–265. – Bibl joonealustes märkustes.

Amos, Mari. - Põhiseaduse paragrahv 28 ratio legis: riigi kohustuste ulatus igaühe tervise kaitsel // Eesti Arst, 2006, nr 12, lk 855–860.
Link

Dornfeldt, Matthias. - Vergleich der Stellung des Präsidenten in der estnischen und in der slowakischen Verfassung // Transformation des Rechts in Ost und West: Festschrift für Prof. Dr. Herwig Roggemann zum 70. Geburtstag. Berlin, 2006, lk 237–249. – Bibl joonealustes märkustes.
Link

Gicquel, Catherine-F. - Das Verfassungsrecht der Republik Estland // Recht im Ostseeraum: Einführung und aktuelle Entwicklungen. Berlin, 2006, lk 23–42. – Bibl joonealustes märkustes.
Summary, lk 42.
Link

Ginter, Carri. - Constitutional review and EC law in Estonia // European Law Review, 2006, nr 6, lk 912–923.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Jõks, Allar. - Valimised kui hinnang võimu kvaliteedile // Riigikogu toimetised. 14. Tallinn, 2006, lk 54–57.
Elections as a judgement on the quality of government, lk 256.
Link

Järvamägi, Ralf. - Põhiseaduslikkuse järelevalve kohtu mõju seadusandjale // Juridica, 2006,
nr 6, lk 414–422. – Bibl joonealustes märkustes.
Influence of the Court of Constitutional Review on the legislator, lk 440.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Kelli, Aleksei. - Patendikaitse põhiõiguslikud alused ja piirangud // Acta Societatis Martensis, 2006, nr 1, lk 158–172. – Bibl joonealustes märkustes.
Link

Laffranque, Rodolphe. - L’objet du référendum en Estonie // Juridica International. 11.
Tartu, 2006, lk 175–183. – Bibl joonealustes märkustes.
Link

Liin, Urve. - Pärimisseaduses kehtestatud sundosa instituut: vastavus põhiseadusele Riigikohtu üldkogu 22. veebruari 2005. a otsusest lähtuvalt // Juridica, 2006, nr 9, lk 630–645. –
Bibl joonealustes märkustes.
The institution of compulsory portion in the Law of Succession Act: accordance with the Constitution, proceeding from the decision of 22 February 2005 by the Supreme Court en banc, lk 658.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Liivoja, Rain. - Ratifitseerimise mõiste Eesti konstitutsiooniõiguses ja rahvusvahelises õiguses // Õiguskeel, 2006, nr 2, lk 9–18. – Bibl joonealustes märkustes. – Ilmunud ka: Õiguskeel 2005–2007: artiklikogumik. Tallinn, 2008, lk 40–49. – (Juura keeleraamat).
Link

Lõhmus, Uno. - Euroopa Liidu õigussüsteem ja põhiseaduslikkuse kontroll pärast 1. maid 2004 // Juridica, 2006, nr 1, lk 3–16. – Bibl joonealustes märkustes.
European Union legal system and constitutional supervision after 1 May 2004, lk 71.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Madise, Ülle. - Interneti teel hääletamise õiguslikke ja poliitilisi aspekte // Juridica, 2006, nr 10, lk 663–672. – Bibl joonealustes märkustes.
Legal and political aspects of voting via the Internet, lk 730.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Merusk, Kalle. - The Republic of Estonia // Constitutional law of 10 EU member states: the 2004 enlargement. Deventer, 2006, lk III 1–III 73. – Bibl lk III 72.

Mesonis, Gediminas. - Main features of the Constitutions of the Baltic States // Recht im Ostseeraum: Einführung und aktuelle Entwicklungen. Berlin, 2006, lk 13–22. – Bibl joonealustes märkustes.
Link

Pettai, Vello; Madise, Ülle. - The Baltic parliaments: legislative performance from independence to EU accession // Journal of Legislative Studies, 2006, nr 3/4, lk 291–310. – Bibl märkustes.
Link

Relve, Kaarel. - Standing of NGOs in relation to environmental matters in Estonia // Juridica International. 11. Tartu, 2006, lk 166–174. – Bibl joonealustes märkustes.
Link

Schneider, Heinrich. - Põhiseaduse aluspõhimõtetega seonduvaid probleeme ja võimalikke lahendusi // Riigikohus 2005: lahendid ja kommentaarid: Riigikohtu väljaanne. Tallinn, 2006,
lk 1322–1332. – Bibl joonealustes märkustes.