Eesti Vabariigi Põhiseadus
/Kommenteeritud väljaanne/2017
Eesti vabariigi põhiseaduse rakendamise seadus / paragrahv 8
Eesti vabariigi põhiseaduse rakendamise seadus

Paragrahv 8

Põhiseaduse rahvahääletusel vastuvõtmisele järgneva kolme aasta jooksul on Riigikogul õigus teha põhiseaduses muudatusi kiireloomulisena Riigikogu 2/3 häälteenamusega. Otsus põhiseaduse muutmise eelnõu käsitlemiseks kiireloomulisena võetakse vastu poolthäälte enamusega.
Põhiseaduse muutmise algatamise õigus on põhiseaduse rahvahääletusel vastuvõtmisele järgneva kolme aasta jooksul ka rahvaalgatuse korras vähemalt kümnel tuhandel valimisõiguslikul kodanikul. Rahvaalgatuse korras esitatud põhiseaduse muudatuse ettepanek võetakse Riigikogu päevakorda kiireloomulisena ja lahendatakse käesoleva paragrahvi 1. lõigus sätestatud korras.

PS muutmise lihtsustatud menetluse eesmärk PS kehtivuse esimese kolme aasta jooksul oli võimaldada PS võimalike riigi toimimist takistavate ebakõlade kõrvaldamist. Tegelikkuses PS lihtsustatud korras ei muudetud.

Rahvaalgatuse korda täpsustavat seadust vastu ei võetud. Rahvaalgatuse korras PS muutmise algatusi siiski ette võeti (vt A. Leps. Eesti põhiseaduse muutmisest. – Akadeemia 1999, nr 3, lk 451–476).