Eesti Vabariigi Põhiseadus
/Kommenteeritud väljaanne/2017
Eesti Vabariigi põhiseadus / paragrahv 81
Eesti Vabariigi põhiseadus

Paragrahv 81

Vabariigi President astub ametisse järgmise ametivande andmisega Eesti rahvale Riigikogu ees: “Astudes Vabariigi Presidendi ametisse, annan mina, (ees- ja perekonnanimi), pühaliku tõotuse kaitsta vankumata Eesti Vabariigi põhiseadust ja seadusi, õiglaselt ja erapooletult kasutada minule antud võimu ning täita ustavalt oma kohuseid kõigi oma võimete ja parima arusaamisega Eesti rahva ja Vabariigi kasuks.”

Ametivande andmine on ette kirjutatud kõigis demokraatlikes põhiseadustes ning rõhutab presidendiameti väärikust ja sõltumatust. Ametivande arhailine sõnastus on sisuliselt analoogiline 1937. a PS-s sätestatuga. Vastavalt VPVS §-le 27 astub uus Vabariigi President ametisse ametivande andmisega esimesel Riigikogu istungil, mis järgneb Vabariigi Presidendi ametiaja lõppemise päevale. Ametivande andmisega määratakse õiguslikult kindlaks ametivolituste ja viieaastase ametiaja algus. Ametivande andmisest keeldumine muudab võimatuks Vabariigi Presidendi ametisse asumise. Ametivande andmisest oleks võimalik keelduda usulistel põhjustel viitega §-s 40 sätestatud usuvabadusele.

Senises praktikas on Vabariigi President L-G. Meri oma otsuses nr 796 (RTL 2000, 58, 898) kasutanud ametisse nimetamisest keeldumise alusena viidet ametivandele. See otsus ei olnud PS-ga kooskõlas. Ametivanne ei anna PS kohaselt alust Vabariigi Presidendi volituste laiendamiseks teiste põhiseaduslike institutsioonide arvelt. Kui ametivanne annaks õiguse endale ise volitusi võtta, kaotaksid muud PS sätted mõtte. Universaalpädevus on ainsana Riigikogul.